مجوزها
پروانه تحقیقاتی وزارت صنایع
مجوز انجام تحقیقات و کنترل داروها
پروانه بهره برداری آزمایشگاه