مجوزها
پروانه تحقیقاتی وزارت صنایع
پروانه مسئول فنی1400
پروانه بهره برداری آزمایشگاه
گواهی تاییدیه شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس