شــرکت تحقیقـــاتی بیــوفارماســـی پــــارس

مجموعه ای با ایده های بزرگ در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور:

تولید محصـــــــولات سلامت محور

پشتیبانی و فراهم آوردن زمینه های تحقیقاتی برای صنایع داروئی، غذائی و بهداشتی

کنترل های برون تن و درون تن فرآورده های دارویی

کنترل باقیمانده های دارویی در مواد غذایی

فرمولاسیون