خدمات آزمایشگاهی

تعیین مقدار اسید های آمینه در فرآورده های غذایی

تعیین مقدار آنتی بیوتیک های تتراسیکلین در فرآورده های لبنی