خدمات آزمایشگاهی

- تجویز دارو به داوطلب سالم انسانی در قالب مطالعات بیواکیوالانسی (همسنگی زیستی) - تجویز دارو به دام و طیور سالم در قالب مطالعات بیواکیوالانسی (همسنگی زیستی) - نمونه گیری خون در فواصل زمانی تعریف شده در پروپوزال داروی مورد مطالعه - تعیین مقدار خود دارو ویا متابولیت دارو در نمونه های سرم و یا پلاسما - بررسی اثر فارماکولوژیک دارو

 تعیین خلوص ماده اولیه  تعیین مقدار ماده موثره در اشکال مختلف دارویی  تعیین یکنواختی ماده موثره در شکل دارویی  بررسی روند آزاد سازی ماده موثره از فرم دارویی  بررسی پایداری اشکال دارویی

فرمولاسیون