مقاله
مقـــاله
Determination of pharmacokinetic parameters of Phenytoin in Iranian Epileptic patients
Determination of pharmacokinetic parameters of Phenytoin in Iranian Epileptic patients
نظـــر کاربــــران
ارســـال نظـــر
نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی