مقاله
مقـــاله
Comparative bioavailability of different formulations of Tilmicosin oral solution marked in Iran
Comparative bioavailability of different formulations of Tilmicosin oral solution marked in Iran
نظـــر کاربــــران
ارســـال نظـــر
نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی