مقاله
مقـــاله
Comparative bioavailability of defferent formulations of Florfenicol injection solution marketed in iran
Comparative bioavailability of defferent formulations of Florfenicol injection solution marketed in iran
نظـــر کاربــــران
ارســـال نظـــر
نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی