مقاله
مقـــاله
Comparative Bioavailability of two Piroxicam formulation in relation to their dissolution
Comparative Bioavailability of two Piroxicam formulation in relation to their dissolution
نظـــر کاربــــران
ارســـال نظـــر
نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی