فعالیت های قبلی
فعالیت های قبلی
عنـــــوان فعالیت
دانـــلود
اطلاعات بیشتر
 • پروژه های انجام شده در زمینه کینتیک و فراهمی زیستی داروهای انسانی .
  برای مشاهده فعالیت های انجام شده در این بخش، می توانید فایل مربوطه را دانلود نمایید.
 • پروژه های انجام شده در زمینه داروهای دامی .
  برای مشاهده فعالیت های انجام شده در این بخش، می توانید فایل مربوطه را دانلود نمایید.
 • فرمولاسیون .
  برای مشاهده فعالیت های انجام شده در این بخش، می توانید فایل مربوطه را دانلود نمایید.
 • سنتز فرآورده های دارویی .
  برای مشاهده فعالیت های انجام شده در این بخش، می توانید فایل مربوطه را دانلود نمایید.
 • سایر .
  برای مشاهده فعالیت های انجام گرفته در این بخش، می توانید فایل مربوطه را دانلود نمایید.
تولید در سال 1393، کلیه حقوق برای شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس محفوظ می باشد.
طـراحـی و پیـاده سازی توسـط رایـان پـارســی